A csoportterápia alapjai I. – a csoportpszichoterápia formái

Öt nagy pszichoterápiás módszer - a Pszichoterápia folyóirat XIII. konferenciájának kerekasztal-beszélgetése 2017. május 12-én.
Mit gondolnak egymásról a pszichológusok? Öt nagy pszichoterápiás módszer vitája.
2017-05-13
Mitől lesz hatékony egy vezető? A 4 legfontosabb tulajdonság.
Mitől lesz hatékony egy vezető? A 4 legfontosabb tulajdonság.
2017-06-25

A csoportterápia alapjai I. – a csoportpszichoterápia formái

A csoportterápia formái

A csoportterápia formái

A csoportpszichoterápia alapjai I. – Cikksorozatunk első része a csoportterápia fajtáit mutatja be, a következő rész pedig azzal foglalkozik, miért/hogyan is működik a csoportterápia.

A terápiás módszerek számának robbanásszerű fejlődése óriási választási lehetőséget kínál, ugyanakkor nehézzé teszi a kiigazodást a sok módszer között. Cikkünkben a csoportterápia ágait mutatjuk be.

A csoportpszichoterápia és csoportterápia fogalma

A csoportterápia és a csoportpszichoterápia nem ugyanazt takarja. A csoportterápia annyit jelent, hogy egy pszichoterápiás módszert csoportban alkalmazunk. A csoportpszichoterápia a csoportterápiának az a fajtája, amely magából a csoporthelyzetből adódó sajátságokat tekinti terápiás hatásúnak az egyénre nézve. A csoportterápiában tehát a terapeuta elsősorban az alkalmazott módszer szakértője és a terápia során ettől a módszertől várja a terápiás hatás megjelenését. A csoportpszichoterápia esetén a csoportvezető csoportmódszerben és pszichoterápiában egyaránt képzett terapeuta, aki a csoportban való részvételtől, az ott kialakuló terápiás hatástól várja a változást.

A csoportterápiák formái

Verbális szabad interakciós csoportok

A csoport- és társadalomlélektan, a kommunikáció- és rendszerkutatás, a pszichoanalízis tudásanyagát integráló módszer, ami a téma megkötése nélkül, verbális kommunikációra épül.  A szabad interakciós csoportokban a résztvevők a szabad gondolat és érzelemkifejezésre törekszenek. Ezt a törekvést a csoportvezető támogatja, a tagok fejlődése pedig a csoportban való újratanulástól, a visszajelzésektől, a csoportkohéziótól, az egyedüllét érzésének a cáfolatától várható. A verbális interakciós csoportok és a csoportanalitikus csoportok is maguknak vallják az elvet:

“Oly mértékben válhatunk mentálisan egészségesekké, amilyen mértékben tudatában vagyunk kapcsolatainknak.”

Csoportanalízis

Foulkes nevéhez fűződő csoportmódszer szemléletének középpontjában a csoportdinamika áll. A csoportanalitikus csoportot interaktív egységnek tekintik, ahol az egyedi történések a csoportfolyamatokba ágyazva jelennek meg. Így az eseményeket kettős síkon lehet szemlélni: az egyéni és a csoportfejlődés szintjén. A csoportanalitikus terápia beszélgetés formájában zajlik, nincsen konkrét témafelvetés, a résztvevők kötetlenül, egymáshoz szabadon kapcsolódva beszélgetnek. A vezetőre jellemző a nondirektivitás, a csoportban elsősorban keret-tartási feladatokat tölt be.

Foulkes szerint olyan tényezők segítenek a megértésben és a fejlődésben, mint az egyén megnyilvánulásainak visszatükrözése a csoporttagok által, az egyén magára ismerése a többi csoporttagban, azaz a felerősödés; a rezonancia, azaz két csoporttag között egy konfliktushelyzetben létrejövő azonosulás; a polarizálódás, a csoporttagok viselkedésének valamely irányba eltolódása és a csoporttagoknak a csoportban történt eseményekkel kapcsolatos érintettségének változása, a lokalizáció.

Analitikus csoportok

Az egyéni analízishez hasonlóan a pszichoanalitikus személyiségelmélet és betegségelmélet alapján működő csoportok, amelyek a verbális szabad interakciós módszerrel működnek. Általában a pszichés zavar kezelésére irányulnak. Kiemelt szerepe van ezekben a csoportokban a terapeuta-páciens viszonyának. A csoportvezető jellemzően egyéni értelmezéssel szolgál a csoporttagok számára. Az analitikus csoportban a cél a pszichés zavar, az egyéni tünetek oldása a személyiség változtatásán, a kóros kapcsolódások átépülésén keresztül.

Kognitív terápiás, sématerápiás és viselkedésterápiás csoportok

A kognitív csoportterápia az egyéni kognitív terápiához hasonlóan arra épít, hogy az egyénben a környezetéről különféle tanulási folyamatok révén kognitív reprezentációk alakulnak ki. A kognitív pszichoterápiás csoportokban meghatározó szerepe van az ezek között fellelhető kóros mintázatok azonosításának és módosításának. Egy terápiás folyamat jellemzően középhosszú, 20-40 ülésből áll. Célja, hogy a kóros kognitív sémákat, amik meghatározzák a személy önmagáról kialakított képét, valamint a másokhoz, a világhoz és a jövőhöz való viszonyát, átalakítsa. Ezekben a csoportokban a kialakuló csoportdinamikai hatások is segítenek mind az érzelmi, mind gondolati síkon az átstrukturálásban.

A viselkedésterápiás csoportok tanuláslélektani szemléletben folynak. Jellemzően jól strukturáltak, és direktívek. A változásban a Yalom által meghatározott csoportterápiás hatótényezők közül az egyetemesség, a reménykeltés és az önmegértés játszik a legnagyobb szerepet. A csoport tagjai segítenek egymásnak felismerni a hibás hiedelmeket és ezeket új, jól használható viselkedésmódokká alakítani, erősítik egymást az önállóság, az asszertív magatartás, és a saját erőforrások minél jobb kihasználása terén.

Gestalt csoportok

Egyéncentrikus terápiás módszer, ahol az alaklélektani szemlélet ötvöződik a rendszerszemlélettel és a csoportdinamikával. A Gestalt csoport jellemzően az itt és most-tal dolgozik, a jelen pillanatra való tudatos reagálással. A csoportvezető különböző technikai elemeket használ. Jellemző a hamar megjelenő biztonságos, megtartó közeg, amelyben a csoportvezető feladata a sokféleség, a normától való eltérés szabadságának támogatása.

Tranzakcióanalitikus (TA) csoportok

Eric Berne a nevéhez kötődő módszert a személyek közötti kommunikáció elemzése alapján dolgozta ki. Fontos fogalma a Berne által bevezetett csoportimágó fogalma, ami a bennünk a csoportról kialakuló, többnyire nem tudatos képet jelenti.  Ezzel dolgozik a csoport. A terápiás hatás a csoportimágó változásával az egyénben végbemenő változásokon alapul . A terápia során az egyénnek egyre inkább reális képe alakul ki magáról, és a csoporttagokról is.

Pszichodráma csoportok

A pszichodráma elmélete Jacob L. Moreno nevéhez fűződik. Lényege, hogy a csoporttagok a csoporton belül, egymást váltva, drámajáték során megjelenítik önmagukat, egyéni problémájukat és megoldatlak konfliktusaikat. Egy csoportülés során van egy ráhangolódási folyamat, a játék, egy feldolgozási folyamat, illetve a verbális zárókör. A terápiás hatás elsősorban a játékban szerzett tapasztalat, felismerések, a játék során átélhető új megoldások és a szereplőkhöz való újfajta viszonyulások során alakul ki. A csoportvezető a pszichodrámában képzett dramatista.

Nonverbális csoportok

A nonverbális csoportterápia a szavak nélküli tevékenységre helyezi a hangsúlyt, illetve a beszélgetést nélkülöző kapcsolódásokban, plusz legtöbbször feldolgozásában rejlik a terápiás hatás. Legismertebb formái a mozgás -és táncterápiák (pl: IKTE, PDMTT, bodywork), a művészetterápia, zeneterápia. A hangsúly magán az alkotás folyamatán van, nem a létrehozott alkotások művészeti értékén.

Encounter csoportok

Ezek a fajta csoportok elsősorban nem terápiás céllal szerveződnek. Fő céljuk a saját élmény segítségével a saját magunkról való ismeretek, minél reálisabb kép kialakítása. Az encounter fogalom találkozást, együttlétet, egymásra megnyílást jelent. A hangsúly az encounter csoportokban a csoportbeli jelenlét élményszintű megtapasztalásán van. Olyan önismereti csoportforma, ahol lehetőség nyílik az önmagunkkal és másokkal, vagy olyan helyzetekkel való találkozásra, amelyek megélése, a bennünk keletkező érzelmek kifejezése, megosztása és a csoporttagoktól kapott visszajelzések egy mélyebb szintű önismeretet eredményeznek.

Források

    • Simon L. (2012). Csoport- és csoportpszichoterápia. In: Unoka Zs., Purebl Gy., Túry F., Bitter I. A Pszichoterápia alapjai. Budapest: Semmelweis Kiadó.
    • Yalom, I. D. (1995). A csoport-pszichoterápia elmélete és gyakorlata. Budapest: Animula.
    • https://sites.google.com/site/civilcsopo/a-modszer
    • People photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

Hozzászólások